JHT- ja JHTT-tutkinto

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä muuttui vuoden 2016 alussa.

Uusi JHT-tutkinto on erikoistumistutkinto, jonka voi jatkossa suorittaa tilintarkastajan perustutkinnon (HT) suorittamisen jälkeen. Tutkinto järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2016.

JHT-tutkinto järjestetään kerran vuodessa. PRH:n tilintarkastusvalvonta päättää JHT-tutkinnon ajankohdasta ja paikasta.

Henkilöt, joilla on voimassa oleva JHTT-tutkinto-oikeus, voivat osallistua myös jatkossa JHTT-tutkintoon.

Lue lisää tilintarkastusvalvonnan sivuilta.

 


JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTAJAN TUTKINTO (JHTT-TUTKINTO) VUONNA 2015

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto) on julkishallinnon ja -talouden tarkastus- ja niihin rinnastettavissa tehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten säädetty ammattitutkinto. Tutkinto järjestetään Helsingissä 19. ja 20. päivänä syyskuuta 2015.

JHTT-tutkintoon sovellettavat säädökset:

- Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (467/1999, muutettu lailla 1098/2000, 370/2005,1033/2008 ja 1047/2013)
- Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (1083/2008)
- Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (1369/2009) 
- Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista (1004/2013, muutettu 609/2014))

JHTT-tutkintoon haetaan JHTT-lautakunnalle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.
Hakemukseen tulee liittää:
- nimikirjanote tai ansioluettelo
- jäljennös yliopisto- tai ammattikorkeakoulutodistuksesta,
- yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus siitä, että hakijan suorittamat opinnot vastaavat valtiovarainministeriön asetuksen 1369/2009 8 §:n vaatimuksia,
- jäljennökset niistä työtodistuksista, joilla hakija katsoo olevan tutkinto-oikeuden myöntämisen kannalta merkitystä

Hakemukset lähetetään 20. päivänä huhtikuuta 2015 klo 16:15 päättyvään hakuaikaan mennessä postiosoitteella: JHTT-lautakunta, Sihteeri Marjut Wardi, c/o Valtiovarainministeriö/budjettiosasto, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, tai sähköpostilla lähettämällä hakemus liitteineen määräaikana osoitteella jhtt-lautakunta@vm.fi

Tietoja JHTT-tutkinnosta on lautakunnan internetsivuilla osoitteessa www.vm.fi/jhtt-lautakunta (på svenska www.finansministeriet.fi/ofr-namnden). Tiedustelut: 31. maaliskuuta saakka JHTT-lautakunnan sihteeri Marja Kirppu, sähköposti marja.kirppu@vm.fi tai puh. 0295530190 ja sen jälkeen JHTT-lautakunnan sihteeri Marjut Wardi, sähköposti marjut.wardi@vm.fi tai puh. 0295530250.

Helsingissä 19.1.2015

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA


EXAMEN FÖR REVISORER INOM DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN (OFR-EXAMEN) ÅR 2015

Examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen) är en yrkesexamen som fastställts för att man på ett enhetligt sätt ska kunna konstatera yrkesfärdigheterna hos personer som arbetar med revision eller därmed jämförbara uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. OFR-examen ordnas i Helsingfors den 19 och 20 september 2015.

Bestämmelser som tillämpas på OFR-examen:

­Lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999, ändrad genom lagarna 1098/2000, 370/2005,1033/2008 och 1047/2013)

­Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1083/2008)

­Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1369/2009)

- Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (1004/2013, ändrad genom 609/2014)

Den som vill delta i OFR-examen ska lämna in en skriftlig ansökan till OFR-nämnden.

Till ansökan fogas

­- en matrikel eller meritförteckning,
- en kopia av universitets- eller yrkeshögskolebetyg,
- ett intyg från universitetet eller yrkeshögskolan om att sökandens studier motsvarar kraven i 8 § i finansministeriets förordning 1369/2009
- ­ kopior av sådana arbetsintyg som sökanden anser vara av betydelse för beviljandet av rätt att delta i examen.

Ansökningarna ska sändas in innan ansökningstiden löper ut den 20 april 2015 kl. 16.15 till följande adress:

OFR-nämnden, sekreterare Marjut Wardi, c/o Finansministeriet/budgetavdelningen, PB 28, 00023 Statsrådet, eller via e-post (ansökan inklusive bilagor) till adressen jhtt-lautakunta@vm.fi.

Information om OFR-examen finns på nämndens webbplats www.finansministeriet.fi/ofr-namnden). Förfrågningar kan sändas ända tills den 31 mars 2015 till OFR-nämndens sekreterare Marja Kirppu, e-post marja.kirppu@vm.fi, tfn 02955 30190 och därefter till OFR-nämndens sekreterare Marjut Wardi, e-post marjut.wardi@vm.fi, tfn 0295530250

Helsingfors, den 19 januari 2015

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN