Toiminta

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT ry) perustettiin 12.5.1993. Yhdistyksen perustamisen taustana oli vuonna 1991 asetuksella säädetty julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto).

JHTT-järjestelmän ja samalla JHTT-tutkinnon säädöspohja nousi lain tasolle, kun 1.7.1999 tuli voimaan laki ja asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (467/1999 ja 468/1999). Samalla kumottiin aiempi JHTT-asetus.

 

Ensimmäinen julkishallinnon kattava tilintarkastusalan yhdistys 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat on ensimmäinen koko julkishallinnon kattava tilintarkastusalan yhdistys. Sen tarkoituksena on toimia JHTT-tarkastajien keskinäisenä yhdyssiteenä, pitää yllä yhteyksiä JHTT-lautakuntaan sekä kotimaisiin ja ulkomaisiin tilintarkastusalan järjestöihin ja tilintarkastajiin.

Yhteydenpitotehtävien lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään julkishallinnon tilintarkastusta ja julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa sekä ylläpitämään ja edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja -tietoa.

 

Aktiivisuus eri verkostoissa 

JHTT-yhdistys on ottanut viime vuosina aktiivisesti kantaa mm. JHTT-säädösten, tilintarkastuslain ja kuntalain tilintarkastusta koskevien säännösten muutoksiin sekä tilintarkastusjärjestelmien yhtenäistämiseen.

Lisäksi yhdistys on viime vuosina osallistunut aktiivisesti julkishallinnon tilintarkastusta ja sen sääntelyä kehittävien työryhmien työskentelyyn niin lausunnonantajana kuin työryhmien jäsenenä. Yhdistys on myös kehittänyt mallit kuntien tilintarkastuskertomukselle ja laatinut julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa koskevan suosituksen.

Toiminnallaan JHTT-yhdistys on vakiinnuttanut asemansa yhtenä keskusteluosapuolena julkishallinnon ja -talouden tarkastusta koskevissa muutos- ja kehityshankkeissa.

 

JHTT-tarkastajien edunvalvonta

Yhdistyksen tavoitteena on JHTT-tarkastajille tärkeiden asioiden esille tuominen ja eteenpäinvieminen. Yhdistys pyrkii etsimään vaikutustapoja JHTT-tarkastajille käytön laajentamiselle valtionhallinnossa ja tutkinnon statuksen nostamiseen tällä sektorilla.

Yhdistyksen tavoitteena on yhtenäinen tilintarkastajatutkinto, josta voi erikoistua joko julkisen tai yksityisen sektorin tilintarkastukseen. Yhdistys oli mukana vaikuttamassa, että JHTT-tilintarkastaja voi tilintarkastuslain 14 § mukaisesti toimia kunnallisissa yhteisöissä tilintarkastajana HTM-tilintarkastajan sijasta.

Yhdistyksellä on edustus valtioneuvoston asettamassa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnassa (JHTT-lautakunta). Lautakunnan tehtävänä on muun muassa JHTT-tarkastajien valvonta ja uusien JHTT tarkastajien hyväksyminen. Toimikautena 1.1.2013 - 31.12.2015 yhdistystä lautakunnassa edustaa JHTT, KHT Eero Prepula. Hänen varajäsenenään on JHTT Virpi Ala-aho. Jäseniensä kautta yhdistys on välillisesti edustettuna myös useissa muissa tilintarkastusalueen toimielimissä.

 

Jäsentilaisuuksia ja koulutusta

JHTT-yhdistys järjestää jäsenkunnan tarpeiden mukaan koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Jäsentilaisuuksia järjestetään n.1-2 kertaa vuodessa.

JHTT-luetteloon vuoden 2014 syyskuussa  merkityistä henkilöistä noin 180 on JHTT-yhdistyksen jäseniä. Siten suuri osa kaikista luetteloon merkityistä JHTT-tarkastajista on yhdistyksen jäseniä. Vuosien myötä jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut.