Ajankohtaista JHTT-yhdistyksessä

JHTT-yhdistys on purkautunut

Vuoden 2017 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti JHTT-yhdistyksen selvitystoimet on saatettu loppuun ja yhdistys on purkautunut. Toiminta on yhdistetty osaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n, Kuntatarkastajat ry:n ja Valtionhallinnon tarkastajat ry:n toimintaa.

Toimintaa jatkavien yhdistysten kotisivut:

Suomen Tilintarkastajat ry

Julkishallinnon tarkastajat ry (entinen Kuntatarkastajat ry)

Valtionhallinnon tarkastajat ry


Vuosikokous ja yhdistyksen viimeinen kokous

Yhdistyksen kokous, jossa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös sekä lopputilitys, pidetään 22.5.2018 Helsingissä (Paasitorni) klo 12 alkaen.

Kutsu lähetetään myöhemmin jäsenille.

_______________________________________________________________

Vuosikokouksen päätös JHTT-yhdistyksen purkamisesta

JHTT-yhdistyksen vuosikokous päätti 17.5.2017 yksimielisesti, että Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry puretaan. Selvitystoimien jälkeen yhdistyksen jäljellä olevat varat luovutetaan Suomen Tilintarkastajat ry:lle, Kuntatarkastajat ry:lle sekä Valtionhallinnon tarkastajat ry:lle käytettäväksi julkissektorilla toimivan ammattikunnan etujen edistämiseen.

Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry:n toiminta yhdistetään Suomen Tilintarkastajat ry:n, Kuntatarkastajat ry:n ja Valtionhallinnon tarkastajat ry:n toimintaan, siten että Julkishallinnon hyvän tilintarkastavan ylläpitäminen siirtyy Suomen Tilintarkastajat ry:lle ja muilta osin yhdistykset jatkavat Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry:n toimintaa osana sääntöjensä mukaista toimintaa.

Yhdistyslain mukaan purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. 

Selvitystoimia hoitava yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen sihteeri informoivat jäsenistöä selvitystoimien etenemisestä.


Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkaisu julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta on päivitetty.


Vuosikokous 2017

JHTT-yhdistyksen vuosikokous ja koulutuspäivä (yhteistyössä Kuntatarkastajat ry:n kanssa) pidetään 17.5.2017 Sokos Hotel Pasilassa. Koulutuspäivän aiheina on mm. maakuntauudistus, laadunvalvonta, julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa ja johdannaisten käsittely tilinpäätöksessä.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous 12.10.2016

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 12.10.2016 Sokos Hotel Pasilassa Helsingissä klo 16.00.

Kokouksen yhteydessä järjestetään jäsenille koulutusta ammattitaidon ylläpitämisen vaatimuksista sekä dokumentoinnista klo 13.30 alkaen.


JUTTA 2016

JHTT-yhdistyksen ja VHT-yhdistyksen yhteinen JUTTA-seminaari järjestetään Sokos Hotel Flamingossa Vantaalla 13.10.2016. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.


Keskiviikkona 20.4.2016 järjestettiin JHTT-yhdistyksen jäsenille keskustelutilaisuus mahdollisesta toimintojen yhdistämisestä Suomen Tilintarkastajat ry:n kanssa. Tilaisuus pidettiin Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä.

Tiistaina 10.5.2016 pidettiin vuosikokous ja koulutustilaisuus Paasitornissa Helsingissä. Koulutuksessa käsiteltiin valtionosuuksien tarkastamista ja JHTT-/JHT-tilintarkastajien valvontaa.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin uudestaan puheenjohtajaksi Virpi Ala-aho ja varapuheenjohtajaksi Outi Koskinen sekä jäseniksi Arto Ahlqvist, Mika Halme, Tiina Lind, Jari Ritari ja Esko Säilä.Kaikkien JHTT-, HTM- ja KHT-tilintarkastajien tulee rekisteröityä PRH:n tilintarkastajarekisteriin 1.1.–31.3.2016.

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen rekisteröityminen uuteen tilintarkastajarekisteriin on alkanut. Lisätietoja löydät PRH:n sivuilta:

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tilintarkastajarekisteri.html


JUTTA 2015

JHTT-yhdistyksen ja VHT-yhdistyksen yhteinen JUTTA-seminaari järjestettiin Vantaalla 19.11.2015. Aihein oli sote-uudistus, tilintarkastajan raporttien julkisuus, uusi kuntalaki, tilintarkastusjärjestelmän uudistus ja it-tarkastus.


Vuosikokous 11.5.2015

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.5.2015 Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Ennen vuosikokousta pidettiin koulutustilaisuus, jonka aiheina oli mm. tilintarkastajien tutkintouudistus ja siirtymäsäännökset JHTT-tilintarkastajien näkökulmasta, tilintarkastajien vastuukysymykset sekä valtionosuuksien tarkastus.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Ala-aho ja varapuheenjohtajaksi Outi Koskinen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Arto Ahlqvist, Mika Halme, Tiina Lind, Jari Ritari ja Esko Säilä.


Tilintarkastuskertomusmallit

Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat ry hallitus on 23.1.2015 hyväksynyt kunnan, kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän vakiomuotoiset suomenkieliset tilintarkastuskertomusmallit.

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 25.1.2012 hyväksynyt oheisen uuden suosituksen kuntien mukautetuista tilintarkastuskertomuksista. Myös suositus päivitettiin tammikuussa 2015.


JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTAJAN TUTKINTO (JHTT-TUTKINTO) VUONNA 2015

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto) on julkishallinnon ja -talouden tarkastus- ja niihin rinnastettavissa tehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten säädetty ammattitutkinto. Tutkinto järjestetään Helsingissä 19. ja 20. päivänä syyskuuta 2015.

JHTT-tutkintoon sovellettavat säädökset:

- Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (467/1999, muutettu lailla 1098/2000, 370/2005,1033/2008 ja 1047/2013)
- Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (1083/2008)
- Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (1369/2009)  

- Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista (1004/2013, muutettu 609/2014))

JHTT-tutkintoon haetaan JHTT-lautakunnalle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.
Hakemukseen tulee liittää:
- nimikirjanote tai ansioluettelo,
- jäljennös yliopisto- tai ammattikorkeakoulutodistuksesta,
- yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus siitä, että hakijan suorittamat opinnot vastaavat valtiovarainministeriön asetuksen 1369/2009 8 §:n vaatimuksia,
- jäljennökset niistä työtodistuksista, joilla hakija katsoo olevan tutkinto-oikeuden myöntämisen kannalta merkitystä

Hakemukset lähetetään 20. päivänä huhtikuuta 2015 klo 16:15 päättyvään hakuaikaan mennessä postiosoitteella: JHTT-lautakunta, Sihteeri Marjut Wardi, c/o Valtiovarainministeriö/budjettiosasto, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, tai sähköpostilla lähettämällä hakemus liitteineen määräaikana osoitteella jhtt-lautakunta@vm.fi

Tietoja JHTT-tutkinnosta on lautakunnan internetsivuilla osoitteessa www.vm.fi/jhtt-lautakunta (på svenska www.finansministeriet.fi/ofr-namnden). Tiedustelut: 31. maaliskuuta saakka JHTT-lautakunnan sihteeri Marja Kirppu, sähköposti marja.kirppu@vm.fi tai puh. 0295530190 ja sen jälkeen JHTT-lautakunnan sihteeri Marjut Wardi, sähköposti marjut.wardi@vm.fi tai puh. 0295530250.

Helsingissä 19.1.2015

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA

EXAMEN FÖR REVISORER INOM DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN (OFR-EXAMEN) ÅR 2015

Examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen) är en yrkesexamen som fastställts för att man på ett enhetligt sätt ska kunna konstatera yrkesfärdigheterna hos personer som arbetar med revision eller därmed jämförbara uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. OFR-examen ordnas i Helsingfors den 19 och 20 september 2015.

Bestämmelser som tillämpas på OFR-examen:

­ Lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999, ändrad genom lagarna 1098/2000, 370/2005,1033/2008 och 1047/2013)

­ Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1083/2008)

­ Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1369/2009)

- Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (1004/2013, ändrad genom 609/2014)

 Den som vill delta i OFR-examen ska lämna in en skriftlig ansökan till OFR-nämnden.

Till ansökan fogas

-­ en matrikel eller meritförteckning,
- en kopia av universitets- eller yrkeshögskolebetyg,
-­ ett intyg från universitetet eller yrkeshögskolan om att sökandens studier motsvarar     kraven i 8 § i finansministeriets förordning 1369/2009
-­ kopior av sådana arbetsintyg som sökanden anser vara av betydelse för beviljandet av rätt att delta i examen.

Ansökningarna ska sändas in innan ansökningstiden löper ut den 20 april 2015 kl. 16.15 till följande adress:

OFR-nämnden, sekreterare Marjut Wardi, c/o Finansministeriet/budgetavdelningen, PB 28, 00023 Statsrådet, eller via e-post (ansökan inklusive bilagor) till adressen jhtt-lautakunta@vm.fi.

 Information om OFR-examen finns på nämndens webbplats www.finansministeriet.fi/ofr-namnden). Förfrågningar kan sändas ända tills den 31 mars 2015 till OFR-nämndens sekreterare Marja Kirppu, e-post marja.kirppu@vm.fi, tfn 02955 30190 och därefter till OFR-nämndens sekreterare Marjut Wardi, e-post marjut.wardi@vm.fi, tfn 0295530250

Helsingfors, den 19 januari 2015

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN


JUTTA-SEMINAARI 6.11.2014

JHTT-yhdistys järjestää yhdessä VHT-yhdistyksen kanssa vuosittain JUTTA-seminaarin ajankohtaisista tarkastusaiheista.

Vuoden 2014 seminaari järjestetään 6.11.2014 Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Päivän ohjelma tarkennetaan lähiaikoina.


Ohje julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksesta

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta on hyväksynyt uuden ohjeen kokouksessaan 5.5.2014. Ohje tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014.

Linkki ohjeeseen.


JHTT-yhdistyksen vuosikokous järjestetttiin Helsingissä torstaina 15.5.2014. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin JHTT, KHT Pasi Leppänen BDO Audiatorista.

Ennen vuosikokousta järjestettiin koulutustilaisuus yhteistyössä Kuntatarkastajat ry:n kanssa. Koulutuksen aiheina olivat kuntalain uudistus, hankintadirektiivien muutokset, IPSAS/EPSAS-standardit sekä lähiipiin, esteellisyyteen ja sidonnaisuuksiin liittyvät aiheet.


JHTT-yhdistyksen vuosikokous järjestetttiin Vantaalla tiistaina 21.5.2013. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin JHTT, KHT Pasi Leppänen BDO Audiatorista. Ennen vuosikokousta järjestettiin keskustelutilaisuus Tilintarkastajatutkintouudistuksen etenemisestä. Alustajina toimivat ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä JHTT-lautakunnan puheenjohtaja.

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön 21.5.2013 antamaan tiedotteeseen Tilintarkastarkastuslain uudistaminen etenemisestä http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/tiedotteet_kuluttajat_ja_markkinat?89512_m=110459


TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI ON JULKAISTU JA LAUSUNTOKIERROKSELLA

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti on julkaistu 30.11.2012 sähköisenä julkaisuna työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa Kilpailukyky nro 48/2012. Julkaisu löytyy osoitteesta: http://www.tem.fi/julkaisut. JHTT-yhdistystä työryhmässä edustanut puheenjohtaja Virpi Ala-aho jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

Lausunnot työryhmän raportin ehdotuksista on pyydetty 15.3.2013 mennessä. Näkemyksiä on pyydetty muun ohella ehdotetusta uudesta tutkintojärjestelmästä, valvonnan organisointitavasta, uudesta muutoksenhakurakenteesta oikaisuvaatimusmenettelyineen sekä JHTT-järjestelmää koskevasta siirtymäsääntelystä. Samalla on pyydetty kannanottoa siitä, tulisiko pyrkiä yhtenäistämään myös yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastusta koskeva sääntely.JUTTA-SEMINAARI 10.10.2013

JHTT-yhdistys järjestää yhdessä VHT-yhdistyksen kanssa vuosittain JUTTA-seminaarin ajankohtaisista tarkastusaiheista. Vuoden 2013 seminaari järjestettiin 10.10.2013.


TOIMEKSIANTO- JA VAHVISTUSILMOITUSKIRJEMALLIT


JHTT-yhdistyksen suositus- ja lausuntotyöryhmä on laatinut mallit toimeksianto- ja vahvistusilmoituskirjeistä kunnan (kuntayhtymän) ja seurakunnan tilintarkastukseen. Kirjemallit ovat suosituksia, joita voidaan muokata tarpeen mukaan esimerkiksi tilintarkastusyhteisön omaa laatujärjestelmää vastaaviksi.
Toimeksianto- ja vahvistusilmoituskirjeiden käyttö on osa tilintarkastuslain mukaista hyvää tilintarkastustapaa, jota noudatetaan yksityisellä sektorilla. Valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) kannanoton 1/2011 mukaan on hyvän tilintarkastustavan mukaista, että tilintarkastaja pyytää kirjanpitovelvollisen johtoa antamaan kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580 mukaisia kirjallisia vahvistusilmoituksia. Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan täydennyksenä voidaan soveltuvin osin noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja ja KHT-yhdistyksen antamia suosituksia. Kuntien ja seurakuntien kirjemallit on laadittu KHT-yhdistyksen antamia malleja mukaillen.
Vahvistuskirjeellä johto antaa kirjallisen vahvistuksen siitä, että se on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot.

Kuntaliitto on omilla Internet-sivuillaan antanut ohjeita vahvistusilmoituksista tilintarkastajalle
 


Suositus kuntien mukautetuista tilintarkastuskertomuksista

JHTT-yhdistyksen Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa –suosituksen liitteenä on esitetty esimerkkejä kunnan mukautetuista tilintarkastuskertomuksista. Suosituksen antamisen jälkeen yhdistyksen hallitus on hyväksynyt uudet kunnan, kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit.

Mukautettujen kertomusmallien päivittäminen oli tarpeen samoista syistä kuin vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit uudistettiin. Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 25.1.2012 hyväksynyt oheisen uuden suosituksen kuntien mukautetuista tilintarkastuskertomuksista.

Suositusta voidaan soveltaa sellaisenaan kuntayhtymien tilintarkastukseen sekä soveltuvin osin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastukseen. Linkki suositukseen


Tilintarkastusjärjestelmän uudistaminen

Hyväksyessään tilintarkastuslain 459/2007 eduskunta lausui edellyttävänsä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti professori Edward Anderssonin selvittämään tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta.

Selvitystyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia tilintarkastuspalveluja ja millaista tilintarkastusosaamista Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa sekä tämän pohjalta selvittää nykyisen kolme tilintarkastajakategoriaa (KHT-, HTM- ja JHTT-tilintarkastajat) käsittävän järjestelmän uudistamistarvetta. Selvitysmiehen tuli myös selvittää tarvetta kehittää tilintarkastajien valvontajärjestelmää, joka on kategorioita vastaavasti hajautettu usealle eri toimijalle. Selvityksessä tuli antaa näihin liittyvät tarvittavat kehittämisehdotukset. Selvitystyön tueksi asetettiin keskeisistä sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä oli seurata hankkeen etenemistä sekä edesauttaa selvittäjän työtä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies professori Edward Andersson esitti, että tilintarkastajajärjestelmä yhtenäistetään luomalla tilintarkastajille uusi yhteinen ammattitutkinto. Selvitysmies luovutti raportin työministeri Anni Sinnemäelle 13.1.2010.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2011 tilintarkastajajärjestelmän uudistamistyöryhmän, jonka toimikausi kesti 31.8.2012 saakka. Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tähän tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Työryhmän tehtävät tilintarkastusjärjestelmän uudistamisen osalta jakaantuivat kahteen kokonaisuuteen:

1)    tilintarkastajien tutkintouudistuksen valmisteluun ja

2)    tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun valmisteluun.

Työryhmän tuli aloittaa työnsä tutkintouudistuksen valmistelusta ja valmistelun tuli tapahtua selvitysmies Anderssonin raportissaan tekemien suositusten pohjalta.

Katso lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. JHTT-yhdistyksen lausunto selvitysmiehen raportista.

Yhdistyksen hallitus antoi vuonna 2011 TEM:lle lausunnon selvitysmies Pekka Timosen Tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä koskevasta raportista. Linkki lausuntoon